Đâu là sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS trong SEO?

Đâu là sự khác biệt giữa HTTP và HTTPS trong SEO?