ChatGPT là gì?

Cách sử dụng ChaptGPT để hỗ trợ tạo nội dung