Hướng dẫn sửa lỗi wp_options của WordPress quá lớn vì WooCommerce